Privacyverklaring

1.PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Sophro-Impulse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sophro-Impulse, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sophro-Impulse verstrekt. Sophro-Impulse kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

2.WAAROM SOPHRO-IMPULSE GEGEVENS NODIG HEEFT
Sophro-Impulse verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Sophro-Impulse uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst met u in het kader van sofrologische dienstverlening.

3. HOE LANG SOPHRO-IMPULSE GEGEVENS BEWAART
Sophro-Impulse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4.DELEN MET ANDEREN
Sophro-Impulse verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Sophro-Impulse wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Sophro-Impulse gebruikt alleen functionele-, analytische- en advertentie cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

De functionele cookies die Sophro-Impulse gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Sophro-Impulse hiermee de website optimaliseren.

In de Cookie control room op de website van Sophro-Impulse kunt u uw cookie voorkeuren zelf instellen voor de analytische- en advertentie cookies. De functionele cookies zijn permanent en kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

6. GOOGLE ANALYTICS
Sophro-Impulse kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website van Sophro-Impulse gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Sophro-Impulse bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres via welke de website van Sophro-Impulse wordt bezocht, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Sophro-Impulse wordt gebruikt, om rapporten over de website aan Sophro-Impulse te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Sophro-Impulse heeft hier geen invloed op.

Sophro-Impulse heeft Google geen toestemming gegeven om via Sophro-Impulse verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

7.       GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar patricia@sophro-impulse.nl . Sophro-Impulse zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8.       BEVEILIGEN
Sophro-Impulse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Sophro-Impulse maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sophro-Impulse verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sophro-Impulse op via patricia@sophro-impulse.nl.

Www.sophro-impulse.nl  is een website van Sophro-Impulse.

Sophro-Impulse is als volgt te bereiken:

·         Vestigingsadres: Grifthoek 152, 3514 JK Utrecht

·         Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 7232 7723

·         E-mailadres: patricia@sophro-impulse.nl 

Politique de confidentialité

1. DONNÉES PERSONNELLES TRAITÉES
Sophro-Impulse peut traiter des données personnelles vous concernant parce que vous utilisez les services de Sophro-Impulse et/ou parce que vous les fournissez vous-même à Sophro-Impulse lorsque vous remplissez le formulaire de contact sur le site. Sophro-Impulse peut traiter les données personnelles suivantes:

- Vos prénom et nom

- Vos coordonnées

- Votre numéro de téléphone

- Votre adresse email

- Votre adresse IP

2. POURQUOI SOPHRO-IMPULSE A BESOIN DE VOS DONNÉES
Sophro-Impulse traite vos données personnelles afin de pouvoir vous contacter par téléphone si vous en faites la demande, et/ou de pouvoir vous contacter par écrit (par e-mail et / ou par courrier) si vous en faites la demande. De plus, Sophro-Impulse peut utiliser vos données personnelles dans le cadre de l'exécution d'un accord avec vous pour des services en sophrologie.

3. COMBIEN DE TEMPS SOPHRO-IMPULSE CONSERVE LES DONNÉES
Sophro-Impulse ne stocke pas vos données personnelles plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Vos données ne seront pas conservées pendant plus d'un an si aucun accord n'est conclu avec vous.

4. PARTAGEZ AVEC D'AUTRES
Sophro-Impulse ne fournit vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire pour l'exécution d'un accord avec vous ou pour respecter une obligation légale.

5. COOKIES
Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur, tablette ou smartphone lors de votre première visite sur le site Web de Sophro-Impulse. Sophro-Impulse utilise uniquement des cookies fonctionnels, analytiques et publicitaires qui ne portent pas atteinte à votre vie privée.

Les cookies fonctionnels utilisés par Sophro-Impulse sont nécessaires au fonctionnement technique du site et à votre facilité d'utilisation. Ils s'assurent que le site Web fonctionne correctement et, par exemple, se souviennent de vos paramètres préférés. Sophro-Impulse peut également optimiser le site Web avec cela.

Dans la salle de contrôle des cookies du site Web de Sophro-Impulse, vous pouvez définir vos préférences en matière de cookies pour les cookies analytiques et publicitaires. Les cookies fonctionnels sont permanents et peuvent être supprimés via les paramètres de votre navigateur.

6. GOOGLE ANALYTICS
Sophro-Impulse peut utiliser Google Analytics pour suivre la façon dont les utilisateurs utilisent le site Web de Sophro-Impulse et l'efficacité des annonces Adwords de Sophro-Impulse sur les pages de résultats de recherche Google. Ces données sont anonymes et ne sont pas liées à vos données personnelles. Les informations ainsi obtenues, y compris l'adresse IP par laquelle le site Web Sophro-Impulse est visité, sont transférées et stockées par Google sur des serveurs aux États-Unis. Lisez la politique de confidentialité de Google pour plus d'informations.

Google utilise ces informations pour suivre l'utilisation du site Web de Sophro-Impulse, pour fournir des rapports sur le site Web à Sophro-Impulse et pour fournir à ses annonceurs des informations sur l'efficacité de leurs campagnes. Google peut fournir ces informations à des tiers si Google est légalement tenu de le faire ou si ces tiers traitent les informations pour le compte de Google. Sophro-Impulse n'a aucune influence sur cela.

Sophro-Impulse n'a pas autorisé Google à utiliser les informations Analytics obtenues via Sophro-Impulse pour d'autres services Google.

7. INSPECTER, MODIFIER OU SUPPRIMER DES DONNÉES
Vous avez le droit de consulter, corriger ou supprimer vos données personnelles. Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de correction ou de suppression à patricia@sophro-impulse.nl. Sophro-Impulse répondra à votre demande dans les plus brefs délais, et ce jusqu’à dans un délai de quatre semaines.

8. PROTÉGER
Sophro-Impulse prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées pour empêcher les abus, les pertes, les accès non autorisés, les divulgations non désirées et les modifications non autorisées. Le site Web de Sophro-Impulse utilise un certificat SSL fiable pour garantir que vos données personnelles ne tombent pas entre de mauvaises mains.

Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas correctement sécurisées ou qu'il y a des indications d'abus, ou si vous souhaitez plus d'informations sur la sécurité des données personnelles collectées par Sophro-Impulse, veuillez contacter Sophro-Impulse à patricia@sophro-impulse.nl.

www.sophro-impulse.nl  est un site Web de Sophro-Impulse.

Sophro-Impulse peut être contacté comme suit:

• Adresse professionnelle: Grifthoek 152, 3514 JK Utrecht

• Numéro d'enregistrement au registre du commerce Chambre de commerce: 7232 7723

• Courriel : patricia@sophro-impulse.nl